حاصل رقابت تیم دوم و سوم رده بندی لیگ،دختران کویر مس کرمان و نامی نو پیروزی دختران نامی نو با نتیجه ۲ بر ۱