پوران زارع با عقد قراردادی در فصل جاری برای تیم والیبال بانوان نامی نو توپ خواهد زد.